Avís legal

Avís Legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL manifesta que el domini www.aiguaneta.cat   és propietat de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL, amb NIF B56578008  i amb domicili a Carrer Isaac Peral, 8F 08420 Canovelles, Barcelona.

AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL o les seves llicencies. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades a traves del formulari de contacte siguin  incorporades en un fitxer denominat Marketing  responsabilitat de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL i seu social a Carrer Isaac Peral, 8F 08420 Canovelles, Barcelona

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci Carrer Isaac Peral, 8F 08420 Canovelles, Barcelona o info@aiguaneta.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL

AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. AIGUANETA Serveis i Tractaments dAigua SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Horari de servei

De dilluns a divendres
de 8h a 18h

Adreça

Carrer Isaac Peral, 8F
08420 Canovelles, Barcelona

Contactar

t. 93 849 63 18 / 691 350 038 · mail: info@aiguaneta.cat